FAQ

Wat is een aangifte van nalatenschap?

Bij een overlijden worden alle bezittingen en eventuele schulden van de overledene opgenomen in de aangifte van nalatenschap.

Deze wordt ondertekend door alle erfgenamen en/of legatarissen en ingediend bij de bevoegde belastingadministratie. Op basis van deze aangifte worden de successierechten berekend. In de meeste gevallen hebben de erfgenamen vier maanden tijd om een aangifte in te dienen.

Wat is erfbelasting en wat zijn successierechten?

Successierechten (in Vlaanderen sinds 1 januari 2015 "erfbelasting") zijn verschuldigd bij het overlijden van een persoon met fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest. Het successierecht wordt berekend aan de hand van de aangifte van nalatenschap. De tarieven verschillen op basis van de graad van verwantschap tussen de erfgenaam en de overledene en de omvang van de erfenis. Voor sommige erfgenamen bestaan er verminderingen en/of vrijstellingen.

De banktegoeden van een overledene zijn geblokkeerd. Hoe kan ik deze laten vrijgeven?

De banktegoeden van een overledene en van de echtgeno(o)t(e) worden geblokkeerd.

Pas als is nagegaan wie de rechtsopvolgers zijn, kunnen ze weer vrijgegeven worden.

Dit duurt tot ongeveer een maand, nadat u alle gegevens aan mij hebt bezorgd.

Hebt u nog meer vragen? Neem dan contact op met Successiekantoor Janssens.